Tropidoneis(name) -

Asterionellopsis glacialis -

Bacillaria paxillifera -

Diploneis -

Entomoneis -

Licmophora -

Lioloma -

Navicula -

Nitzschia -

Pleurosigma -

Pseudo-nitzschia - NOAA target species

Surirella -

Thalassionema -